يکشنبه ٣٠ آذر ١٣٩٣ | 12:51:09 AM
تاریخچه

 در راستای سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص استقلال هر چه بیشتر و بهتر دانشگاه ها و به منظور توسعه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی و افزایش چشمگیر جمعیت هیأت علمی و لزوم تسریع در انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای محترم هیأت علمی و پیرو پیگیری ها و تلاش های مستمر دانشگاه سمنان و دانشگاه دامغان برای این منظور، هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی، طی نامه شماره 5365/15 مورخ 17/7/1387 مقام عالی وزارت از مهر ماه سال 1387 بطور مستقل تشکیل و شروع بکار نموده است.

در این راستا، در اولین جلسه هیأت ممیزه که در آبان ماه 1387 با حضور معاون محترم وقت وزیر و رئیس هیأت ممیزه دانشگاه ها برگزار گردید، نسبت به تعیین سیاست ها و خط مشی هیأت ممیزه براساس آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تصمیماتی اتخاذ و در ادامه کمیسیون های تخصصی مربوطه تعیین و اعضای آن معرفی گردید.

شایان ذکر است دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان مستقر می باشد.

آدرس الکترونیکی دبیرخانه هیأت ممیزه :           h_momayyeze@semnan.ac.ir


1-    دوره اول هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی ( از سال 87 الی 89 )

ترکیب اعضای هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در اول بشرح ذیل می باشد:

الف) اعضای حقوقی:

1-     رئیس دانشگاه سمنان بعنوان رئیس هیأت ممیزه

2-     رئیس دانشگاه دامغان بعنوان نائب رئیس هیأت ممیزه

3-     معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان بعنوان دبیر هیأت ممیزه

ب) اعضای حقیقی:

1-     آقای دکتر نیما امجدی مهندسی برق قدرت استاد دانشگاه سمنان

2-     آقای دکتر احمد جعفری صمیمی اقتصاد استاد دانشگاه مازندران

3-     آقای دکتر علی دلاور روش های تحقیق و روانسنجی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

4-     آقای دکتر بیژن رادمهر دامپزشکی استاد دانشگاه تهران

5-     آقای دکتر محمد غلامرضایی ادیبات فارسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

6-      آقای دکتر محمود شکریه مهندسی مکانیک استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

7-     خانم دکتر بتول اخلاقی نیا شیمی آلی دانشیار دانشگاه علوم پایه دامغان

8-     آقای دکتر عباس زارعی هنزکی مهندسی متالورژی دانشیار دانشگاه تهران

9-     آقای دکتر علی نقی خرمیان علوم و تکنولوژی هسته ای دانشیار دانشگاه سمنان

10-  آقای دکتر نقی سعادتجوی عصر- شیمی پلیمر دانشیار دانشگاه سمنان

2-      دوره دوم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی ( از سال 89 الی 91)

ترکیب اعضای هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در دوره دوم بشرح ذیل می باشد:

الف) اعضای حقوقی:

1-     رئیس دانشگاه سمنان بعنوان رئیس هیأت ممیزه

2-     رئیس دانشگاه دامغان بعنوان نائب رئیس هیأت ممیزه

3-     معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان بعنوان دبیر هیأت ممیزه

ب) اعضای حقیقی:

1-     آقای دکتر نیما امجدی مهندسی برق قدرت استاد دانشگاه سمنان

2-     آقای دکتر پرویز تاجیک دامپزشکی استاد دانشگاه تهران

3-     آقای دکتر شمس الدین میردامادی تهرانی مهندسی متالورژی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

4-     آقای دکتر اسمعیل ابونوری اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی استاد دانشگاه سمنان

5-     آقای دکتر علی ایرانمنش ریاضی استاد دانشگاه تربیت مدرس

6-      آقای دکتر علی نقی خرمیان علوم و تکنولوژی هسته ای دانشیار دانشگاه سمنان

7-     خانم دکتر کبری زارعی شیمی تجزیه دانشیار دانشگاه دامغان

8-     آقای دکتر سعید ادیب نظری مهندسی مکانیک دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

9-     آقای دکتر ایمان ا... بیگدلی روانشناسی دانشیار دانشگاه سمنان

3-     دوره سوم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی ( از سال 91 الی 93)

ترکیب اعضای هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در دوره سوم بشرح ذیل می باشد:

الف) اعضای حقوقی:

1-    رئیس دانشگاه سمنان بعنوان رئیس هیأت ممیزه

2-    رئیس دانشگاه دامغان بعنوان نائب رئیس هیأت ممیزه

3-    معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان بعنوان دبیر هیأت ممیزه

4-    معاون پژوهشی دانشگاه سمنان

5-    معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سمنان

ب) اعضای حقیقی:

1-     آقای دکتر نیما امجدی مهندسی برق قدرت استاد دانشگاه سمنان

2-     آقای دکتر پرویز تاجیک دامپزشکی استاد دانشگاه تهران

3-     آقای دکتر محمدنادر لطف اللهی مهندسی شیمی استاد دانشگاه سمنان

4-     آقای دکتر اسمعیل ابونوری اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی استاد دانشگاه سمنان

5-     آقای دکتر مجید اسحاقی ریاضی استاد دانشگاه سمنان

6-      آقای دکتر رشید ولی فیزیک دانشیار دانشگاه دامغان

7-     آقای دکتر سیدعلی پور موسوی شیمی آلی دانشیار دانشگاه دامغان

8-     آقای دکتر سیاوش طالع پسندروانشناسی دانشیار دانشگاه سمنان

4-دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی ( از سال 94 الی 96)

ترکیب اعضای هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در دوره چهارم بشرح ذیل می باشد:

الف) اعضای حقوقی:

1-    رئیس دانشگاه سمنان بعنوان رئیس هیأت ممیزه

2-    رئیس دانشگاه دامغان

3-    معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان بعنوان دبیر هیأت ممیزه

ب) اعضای حقیقی:

1-     آقای دکتر عبدالحسین فریدون مهندسی مکانیک استاد  دانشگاه سمنان

2-     آقای دکتر علی خیرالدین مهندسی عمران استاد  دانشگاه سمنان

3-     آقای دکتر علی حقیقی اصل مهندسی شیمی استاد دانشگاه سمنان

4-     آقای دکتر اسمعیل ابونوری اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی استاد دانشگاه سمنان

5-     آقای دکتر مجید اسحاقی ریاضی استاد دانشگاه سمنان

6-      آقای دکتر پرویز تاجیک دامپزشکی استاد دانشگاه تهران

7-     آقای دکتر رامین بزرگمهری مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی شریف

8-     آقای دکتر سیدعلی پور موسوی شیمی آلی دانشیار دانشگاه دامغان

9-     آقای دکتر رشید ولی فیزیک دانشیار دانشگاه دامغان

10- آقای دکتر پرویز کشاورزی مهندسی برق الکترونیک دانشیار  دانشگاه سمنان

11- آقای دکتر شاهرخ مکوند حسینیروانشناسی دانشیار دانشگاه سمنان

12- آقای دکتر خورسندی زبان و ادبیات عرب -  دانشگاه سمنان

13- آقای دکتر صمد سامانیان پژوهش هنر دانشگاه هنر تهران

 

 

 

Copyright  © 2017 Semnan University   momayeze.Semnan.ac.ir . All rights reserved .