يکشنبه ٣٠ آذر ١٣٩٣ | 12:51:09 AM
تماس با ما

رئیس هیأت ممیزه و رئیس دانشگاه سمنان

دکتر مسعود نصیری زرندی (دانشیار ـ مهندسی مواد)----------------------------------mnasiri@semnan.ac.ir

 دبیر هیأت ممیزه و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان

دکتر حمیدرضا محمدیان سمنانی (دانشیار ـ مهندسی مواد)---------------------------hmohammadian@semnan.ac.ir

کارشناس دفتر هیأت ممیزه:

مصطفی رجبی  -----------------------------------------------------------------m_rajabi@staff.semnan.ac.ir

آدرس الکترونیکی دبیرخانه هیأت ممیزه :     ----------------------------------- h_momayyeze@semnan.ac.ir  

آدرس پستی:

سمنان: روبروی پارک سوکان ـ پردیس شماره یک دانشگاه سمنان ـ کدپستی 19111-35131

ساختمان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ـ دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی         

تلفن: 31534335-023   داخلی 3082

دورنگار: 31534338 -023

تاریخ تأسیس: 1387

Copyright  © 2017 Semnan University   momayeze.Semnan.ac.ir . All rights reserved .