يکشنبه ٣٠ آذر ١٣٩٣ | 12:51:09 AM
اعضای دوره اول
New Page 1

عناوین و اعضای کمیسیون های تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی(دوره اول)

 

1-    کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی

1-1-         دکتر محمد غلامرضایی استاد زبان و ادبیات فارسی -  دانشگاه شهید بهشتی

1-2-         دکتر اسمعیل ابونوری استاد اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی -  دانشگاه مازندران

1-3-         دکتر مصطفی جباری استادیار فقه و حقوق -  دانشگاه سمنان

1-4-         دکتر علی اکبر امین بیدختی استادیار  مدیریت آموزشی -  دانشگاه سمنان

1-5-         دکتر ایمان ا... بیگدلی استادیار روانشناسی -  دانشگاه سمنان

2-   کمیسیون تخصصی گروه فنی  و مهندسی

2-1-       دکتر علی خیرالدین دانشیار مهندسی عمران -  دانشگاه سمنان

2-2-       دکتر علی حقیقی اصل دانشیار مهندسی شیمی -  دانشگاه سمنان

2-3-       دکتر نیما امجدی استاد مهندسی برق -  دانشگاه سمنان

2-4-       دکتر عباس هنربخش رئوف استادیار مهندسی مواد -  دانشگاه سمنان

2-5-       دکتر عبدالحسین فریدون استادیار مهندسی مکانیک -  دانشگاه سمنان

3-   کمیسیون تخصصی گروه دامپزشکی

3-1-       دکتر بیژن رادمهر استاد دامپزشکی -  دانشگاه تهران

3-2-       دکتر پرویز تاجیک استاد دامپزشکی -  دانشگاه تهران

3-3-       دکتر عماد چنگیزی استادیار دامپزشکی -  دانشگاه سمنان

3-4-       دکتر رضا جمشیدی استادیار دامپزشکی -  دانشگاه سمنان

3-5-       دکتر محمدحسن یوسفی استادیار دامپزشکی -  دانشگاه سمنان

4-   کمیسیون تخصصی گروه علوم پایه

4-1-       دکتر بتول اخلاقی نیا دانشیار شیمی آلی -  دانشگاه علوم پایه دامغان

4-2-       دکتر علی نقی خرمیان دانشیار فیزیک -  دانشگاه سمنان

4-3-       دکتر مصطفی فضلی استادیار شیمی فیزیک -  دانشگاه سمنان

4-4-       دکتر حسین مصدق استادیار زمین شناسی -  دانشگاه علوم پایه دامغان

4-5-       دکتر عبدالعلی بصیری استادیار ریاضی -  دانشگاه علوم پایه دامغان

Copyright  © 2017 Semnan University   momayeze.Semnan.ac.ir . All rights reserved .