يکشنبه ٣٠ آذر ١٣٩٣ | 12:51:09 AM
اعضای دوره دوم
New Page 1

عناوین و اعضای کمیسیون های تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی(دوره دوم)

  

1-    کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی، زبان و ادبیات فارسی

1-1-         دکتر اسمعیل ابونوری استاد اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی -  دانشگاه مازندران

1-2-         دکتر مصطفی جباری دانشیار فقه و حقوق -  دانشگاه سمنان

1-3-         دکتر ایمان ا... بیگدلی استادیار روانشناسی -  دانشگاه سمنان

2-   کمیسیون تخصصی گروه مهندسی مکانیک، عمران، مواد مهندسی شیمی و صنایع

2-1-       دکتر علی خیرالدین استاد مهندسی عمران -  دانشگاه سمنان

2-2-       دکتر علی حقیقی اصل دانشیار مهندسی شیمی -  دانشگاه سمنان

2-3-       دکتر عبدالحسین فریدون دانشیار مهندسی مکانیک -  دانشگاه سمنان

3-   کمیسیون تخصصی گروه مهندسی برق و  کامپیوتر و رشته های مرتبط

3-1-       دکتر نیما امجدی استاد مهندسی برق قدرت -  دانشگاه سمنان

3-2-       دکتر پرویز کشاورزی استادیار مهندسی برق الکترونیک -  دانشگاه سمنان

3-3-       دکتر خشایار یغمایی استادیار مهندسی برق مخابرات -  دانشگاه سمنان

4-   کمیسیون تخصصی گروه علوم دامپزشکی

3-1-       دکتر پرویز تاجیک استاد دامپزشکی -  دانشگاه تهران

3-2-       دکتر رضا جمشیدی استادیار دامپزشکی -  دانشگاه سمنان

3-3-       دکتر محمدحسن یوسفی استادیار دامپزشکی -  دانشگاه سمنان

5-   کمیسیون تخصصی گروه ریاضی، فیزیک و زمین شناسی

5-1-       دکتر علی نقی خرمیان دانشیار فیزیک -  دانشگاه سمنان

5-2-       دکتر رشید ولی دانشیار فیزیک -  دانشگاه دامغان

5-3-       دکتر رحمان بهمنی استادیار ریاضی -  دانشگاه سمنان

6-   کمیسیون تخصصی گروه شیمی و زیست شناسی

6-1-       دکتر کبری زرعی دانشیار شیمی تجزیه -  دانشگاه دامغان

6-2-       دکتر مصطفی فضلی استادیار شیمی فیزیک -  دانشگاه سمنان

6-3-       دکتر محمدتقی قربانیان استادیار زیست شناسی -  دانشگاه دامغان

Copyright  © 2019 Semnan University   momayeze.Semnan.ac.ir . All rights reserved .