سی و ششمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

سی و ششمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

دربیستمین و بیست و یکمین جلسات هیأت ممیزه دانشگاه سمنان دوره پنجم تشکیل شد و در روز پنجشنبه مورخ 16 اسفند ماه 1397 در 2 نوبت صبح، عصر برگزار شده، با تصویب هیأت ممیزه دانشگاه 3 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان به مراتب دانشیاری و استادیاری ارتقاء یافتند.

سی و پنجمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

سی و پنجمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

در هجدهمین و نوزدهمین جلسات هیأت ممیزه دانشگاه سمنان دوره پنجم تشکیل شد و در روز پنجشنبه مورخ 4 بهمن ماه 1397 روز پر باری برای دانشگاه سمنان بود، در 2 نوبت صبح، عصر برگزار شده، با تصویب هیأت ممیزه دانشگاه 10نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان به مراتب استادی، دانشیاری و استادیاری ارتقاء یافتند.

سی و دومین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

سی و دومین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

در نهمین و دهمین جلسات هیأت ممیزه دانشگاه سمنان دوره پنجم تشکیل گردید و در روز پنجشنبه مورخ 28 دی ماه 1396 در 2 نوبت صبح، عصر برگزار شده ، 2 تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان به مراتب دانشیاری ارتقاء یافتند.

سی ویکمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

سی ویکمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

در هفتمین و هشتمین جلسات هیأت ممیزه دانشگاه سمنان دوره پنجم تشکیل گردید و در روز پنجشنبه مورخ 25 آبان ماه 1396 در 2 نوبت صبح، عصر برگزار شده ، 2 تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان به مراتب دانشیاری ارتقاء یافتند.

بیست و نهمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

بیست و نهمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

در پنجاهُ و یکمین جلسات هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی که در روزهای پایانی دوره چهارم تشکیل گردید و در روز پنجشنبه مورخ 17 فروردین ماه 1396 در 3 نوبت صبح، ظهر و عصر برگزار شده ، 2 تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان به مراتب دانشیاری و استادی ارتقاء یافتند.

بیست ویکمین تا بیست و چهارمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

بیست ویکمین تا بیست و چهارمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

در بیست ویکمین تا بیست و چهارمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی که در سالن جلسات ساختمان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، روز پنجشنبه مورخ 13 اسفند ماه 1394 در چهار نوبت صبح، ظهر، عصر و شب برگزار گردید، 5 تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان و دو تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه دامغان ارتقاء یافتند.

برگزاری یازدهمین و دوازدهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

برگزاری یازدهمین و دوازدهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

در یازدهمین و دوازدهمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی که در روز پنجشنبه مورخ 16 مهر ماه 1394 در دو نوبت برگزار گردید، 3 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

ارتقاء سه عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

ارتقاء سه عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

در سومین و چهارمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی ، 3 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.