اعضای هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی(دانشگاه سمنان و دانشگاه دامغان) - دوره چهارم 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

سمت و نوع عضویت

1

دكتر عباس هنربخش رئوف

دانشیار

مهندسی مواد

رئیس دانشگاه سمنان و رئیس هیأت ممیزه

ـ عضو حقوقی

2

دكتر عبدالعلي بصیری

استادیار

ریاضی

رئیس دانشگاه دامغان

ـ عضو حقوقی

3

دكتر حميدرضا محمديان سمنانی

استادیار

مهندسی مواد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان و دبیر هیأت ممیزه

ـ عضو حقوقی

4

دكتر علی حقیقی اصل

استاد

مهندسی شیمی

هیأت علمی دانشگاه سمنان

ـ عضو حقیقی

5

دکتر عبدالحسین فریدون

استاد

مهندسی مکانیک

هیأت علمی دانشگاه سمنان

ـ عضو حقیقی

6

دکتر علی خیرالدین

استاد

مهندسی عمران

هیأت علمی دانشگاه سمنان

ـ عضو حقیقی

7

دكتر اسمعيل ابونوری

استاد

اقتصادسنجی وآماراجتماعی

هیأت علمی دانشگاه سمنان

ـ عضو حقیقی

8

دكتر مجید اسحاقی

استاد

ریاضی

هیأت علمی دانشگاه سمنان

ـ عضو حقیقی

9

دكتر پرويز تاجيک

استاد

دامپزشکی

هیأت علمی دانشگاه تهران

ـ عضو حقیقی

10

دكتر رامین بزرگمهری

استاد

مهندسی شیمی

هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

ـ عضو حقیقی

11

دكتر رشید ولی

دانشیار

فیزیک

هیأت علمی دانشگاه دامغان

ـ عضو حقیقی

12

دکتر سیدعلی پور موسوی

دانشیار

شیمی

هیأت علمی دانشگاه دامغان

ـ عضو حقیقی

13

دکتر صمد سامانیان

دانشیار

پژوهش هنر

هیأت علمی دانشگاه هنر تهران ـ عضو حقیقی

14

دكتر پرویز کشاورزی

دانشیار

مهندسی الکترونیک

هیأت علمی دانشگاه سمنان

ـ عضو حقیقی

15

دكتر شاهرخ مکوند حسینی

دانشیار

روانشناسی

هیأت علمی دانشگاه سمنان

ـ عضو حقیقی

16

دکتر محمود خورسندی

دانشیار

ادبیات عرب

هیأت علمی دانشگاه سمنان

ـ عضو حقیقی