در راستای سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص استقلال هر چه بیشتر و بهتر دانشگاه ها و به منظور توسعه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی و افزایش چشمگیر جمعیت هیأت علمی و لزوم تسریع در انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای محترم هیأت علمی و پیرو پیگیری ها و تلاش های مستمر دانشگاه سمنان و دانشگاه دامغان برای این منظور، هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی، طی نامه شماره 5365/15 مورخ  1387/07/17 مقام عالی وزارت از مهر ماه سال 1387 بطور مستقل تشکیل و شروع بکار نموده است.

در این راستا، در اولین جلسه هیأت ممیزه که در آبان ماه 1387 با حضور معاون محترم وقت وزیر و رئیس هیأت ممیزه دانشگاه ها برگزار گردید، نسبت به تعیین سیاست ها و خط مشی هیأت ممیزه براساس آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تصمیماتی اتخاذ و در ادامه کمیسیون های تخصصی مربوطه تعیین و اعضای آن معرفی گردید.

شایان ذکر است دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان مستقر می باشد.

آدرس الکترونیکی دبیرخانه هیأت ممیزه :           h_momayyeze {@} semnan.ac.ir


1-    دوره اول هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی ( از سال 87 الی 89 )

ترکیب اعضای هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در اول بشرح ذیل می باشد:

الف) اعضای حقوقی:

1-     رئیس دانشگاه سمنان بعنوان رئیس هیأت ممیزه

2-     رئیس دانشگاه دامغان بعنوان نائب رئیس هیأت ممیزه

3-     معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان بعنوان دبیر هیأت ممیزه

ب) اعضای حقیقی:

1-     آقای دکتر نیما امجدی – مهندسی برق قدرت – استاد دانشگاه سمنان

2-     آقای دکتر احمد جعفری صمیمی – اقتصاد – استاد دانشگاه مازندران

3-     آقای دکتر علی دلاور – روش های تحقیق و روانسنجی – استاد دانشگاه علامه طباطبایی

4-     آقای دکتر بیژن رادمهر – دامپزشکی – استاد دانشگاه تهران

5-     آقای دکتر محمد غلامرضایی – ادیبات فارسی – استاد دانشگاه شهید بهشتی

6-      آقای دکتر محمود شکریه – مهندسی مکانیک – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

7-     خانم دکتر بتول اخلاقی نیا – شیمی آلی – دانشیار دانشگاه علوم پایه دامغان

8-     آقای دکتر عباس زارعی هنزکی – مهندسی متالورژی– دانشیار دانشگاه تهران

9-     آقای دکتر علی نقی خرمیان – علوم و تکنولوژی هسته ای – دانشیار دانشگاه سمنان

10-  آقای دکتر نقی سعادتجوی عصر- شیمی پلیمر– دانشیار دانشگاه سمنان

2-      دوره دوم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی ( از سال 89 الی 91)

ترکیب اعضای هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در دوره دوم بشرح ذیل می باشد:

الف) اعضای حقوقی:

1-     رئیس دانشگاه سمنان بعنوان رئیس هیأت ممیزه

2-     رئیس دانشگاه دامغان بعنوان نائب رئیس هیأت ممیزه

3-     معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان بعنوان دبیر هیأت ممیزه

ب) اعضای حقیقی:

1-     آقای دکتر نیما امجدی – مهندسی برق قدرت – استاد دانشگاه سمنان

2-     آقای دکتر پرویز تاجیک – دامپزشکی – استاد دانشگاه تهران

3-     آقای دکتر شمس الدین میردامادی تهرانی – مهندسی متالورژی– استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

4-     آقای دکتر اسمعیل ابونوری – اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی – استاد دانشگاه سمنان

5-     آقای دکتر علی ایرانمنش – ریاضی – استاد دانشگاه تربیت مدرس

6-      آقای دکتر علی نقی خرمیان –علوم و تکنولوژی هسته ای– دانشیار دانشگاه سمنان

7-     خانم دکتر کبری زارعی – شیمی تجزیه – دانشیار دانشگاه دامغان

8-     آقای دکتر سعید ادیب نظری – مهندسی مکانیک – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

9-     آقای دکتر ایمان ا... بیگدلی – روانشناسی – دانشیار دانشگاه سمنان

3-     دوره سوم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی ( از سال 91 الی 93)

ترکیب اعضای هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در دوره سوم بشرح ذیل می باشد:

الف) اعضای حقوقی:

1-    رئیس دانشگاه سمنان بعنوان رئیس هیأت ممیزه

2-    رئیس دانشگاه دامغان بعنوان نائب رئیس هیأت ممیزه

3-    معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان بعنوان دبیر هیأت ممیزه

4-    معاون پژوهشی دانشگاه سمنان

5-    معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سمنان

ب) اعضای حقیقی:

1-     آقای دکتر نیما امجدی – مهندسی برق قدرت – استاد دانشگاه سمنان

2-     آقای دکتر پرویز تاجیک – دامپزشکی – استاد دانشگاه تهران

3-     آقای دکتر محمدنادر لطف اللهی – مهندسی شیمی– استاد دانشگاه سمنان

4-     آقای دکتر اسمعیل ابونوری – اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی – استاد دانشگاه سمنان

5-     آقای دکتر مجید اسحاقی – ریاضی – استاد دانشگاه سمنان

6-      آقای دکتر رشید ولی – فیزیک– دانشیار دانشگاه دامغان

7-     آقای دکتر سیدعلی پور موسوی – شیمی آلی – دانشیار دانشگاه دامغان

8-     آقای دکتر سیاوش طالع پسند–روانشناسی– دانشیار دانشگاه سمنان

4-دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی ( از سال 94 الی 96)

ترکیب اعضای هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در دوره چهارم بشرح ذیل می باشد:

الف) اعضای حقوقی:

1-    رئیس دانشگاه سمنان بعنوان رئیس هیأت ممیزه

2-    رئیس دانشگاه دامغان

3-    معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان بعنوان دبیر هیأت ممیزه

ب) اعضای حقیقی:

1-     آقای دکتر عبدالحسین فریدون – مهندسی مکانیک– استاد  دانشگاه سمنان

2-     آقای دکتر علی خیرالدین – مهندسی عمران – استاد  دانشگاه سمنان

3-     آقای دکتر علی حقیقی اصل – مهندسی شیمی– استاد دانشگاه سمنان

4-     آقای دکتر اسمعیل ابونوری – اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی – استاد دانشگاه سمنان

5-     آقای دکتر مجید اسحاقی – ریاضی – استاد دانشگاه سمنان

6-      آقای دکتر پرویز تاجیک – دامپزشکی – استاد دانشگاه تهران

7-     آقای دکتر رامین بزرگمهری – مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی شریف

8-     آقای دکتر سیدعلی پور موسوی – شیمی آلی – دانشیار دانشگاه دامغان

9-     آقای دکتر رشید ولی – فیزیک– دانشیار دانشگاه دامغان

10- آقای دکتر پرویز کشاورزی – مهندسی برق الکترونیک – دانشیار  دانشگاه سمنان

11- آقای دکتر شاهرخ مکوند حسینی–روانشناسی– دانشیار دانشگاه سمنان

12- آقای دکتر خورسندی– زبان و ادبیات عرب -  دانشگاه سمنان

13- آقای دکتر صمد سامانیان – پژوهش هنر – دانشگاه هنر تهران