عناوین و اعضای کمیسیون های تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی(دوره اول)

 

1-    کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی

1-1-         دکتر محمد غلامرضایی – استاد زبان و ادبیات فارسی -  دانشگاه شهید بهشتی

1-2-         دکتر اسمعیل ابونوری – استاد اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی -  دانشگاه مازندران

1-3-         دکتر مصطفی جباری – استادیار فقه و حقوق -  دانشگاه سمنان

1-4-         دکتر علی اکبر امین بیدختی – استادیار  مدیریت آموزشی -  دانشگاه سمنان

1-5-         دکتر ایمان ا... بیگدلی – استادیار روانشناسی -  دانشگاه سمنان

2-   کمیسیون تخصصی گروه فنی  و مهندسی

2-1-       دکتر علی خیرالدین – دانشیار مهندسی عمران -  دانشگاه سمنان

2-2-       دکتر علی حقیقی اصل – دانشیار مهندسی شیمی -  دانشگاه سمنان

2-3-       دکتر نیما امجدی – استاد مهندسی برق -  دانشگاه سمنان

2-4-       دکتر عباس هنربخش رئوف – استادیار مهندسی مواد -  دانشگاه سمنان

2-5-       دکتر عبدالحسین فریدون – استادیار مهندسی مکانیک -  دانشگاه سمنان

3-   کمیسیون تخصصی گروه دامپزشکی

3-1-       دکتر بیژن رادمهر – استاد دامپزشکی -  دانشگاه تهران

3-2-       دکتر پرویز تاجیک – استاد دامپزشکی -  دانشگاه تهران

3-3-       دکتر عماد چنگیزی – استادیار دامپزشکی -  دانشگاه سمنان

3-4-       دکتر رضا جمشیدی – استادیار دامپزشکی -  دانشگاه سمنان

3-5-       دکتر محمدحسن یوسفی – استادیار دامپزشکی -  دانشگاه سمنان

4-   کمیسیون تخصصی گروه علوم پایه

4-1-       دکتر بتول اخلاقی نیا – دانشیار شیمی آلی -  دانشگاه علوم پایه دامغان

4-2-       دکتر علی نقی خرمیان – دانشیار فیزیک -  دانشگاه سمنان

4-3-       دکتر مصطفی فضلی – استادیار شیمی فیزیک -  دانشگاه سمنان

4-4-       دکتر حسین مصدق – استادیار زمین شناسی -  دانشگاه علوم پایه دامغان

4-5-       دکتر عبدالعلی بصیری – استادیار ریاضی -  دانشگاه علوم پایه دامغان