عناوین و اعضای کمیسیون های تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی(دوره دوم)

  

1-    کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی، زبان و ادبیات فارسی

1-1-         دکتر اسمعیل ابونوری – استاد اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی -  دانشگاه مازندران

1-2-         دکتر مصطفی جباری – دانشیار فقه و حقوق -  دانشگاه سمنان

1-3-         دکتر ایمان ا... بیگدلی – استادیار روانشناسی -  دانشگاه سمنان

2-   کمیسیون تخصصی گروه مهندسی مکانیک، عمران، مواد مهندسی شیمی و صنایع

2-1-       دکتر علی خیرالدین – استاد مهندسی عمران -  دانشگاه سمنان

2-2-       دکتر علی حقیقی اصل – دانشیار مهندسی شیمی -  دانشگاه سمنان

2-3-       دکتر عبدالحسین فریدون – دانشیار مهندسی مکانیک -  دانشگاه سمنان

3-   کمیسیون تخصصی گروه مهندسی برق و  کامپیوتر و رشته های مرتبط

3-1-       دکتر نیما امجدی – استاد مهندسی برق قدرت -  دانشگاه سمنان

3-2-       دکتر پرویز کشاورزی – استادیار مهندسی برق الکترونیک -  دانشگاه سمنان

3-3-       دکتر خشایار یغمایی – استادیار مهندسی برق مخابرات -  دانشگاه سمنان

4-   کمیسیون تخصصی گروه علوم دامپزشکی

3-1-       دکتر پرویز تاجیک – استاد دامپزشکی -  دانشگاه تهران

3-2-       دکتر رضا جمشیدی – استادیار دامپزشکی -  دانشگاه سمنان

3-3-       دکتر محمدحسن یوسفی – استادیار دامپزشکی -  دانشگاه سمنان

5-   کمیسیون تخصصی گروه ریاضی، فیزیک و زمین شناسی

5-1-       دکتر علی نقی خرمیان – دانشیار فیزیک -  دانشگاه سمنان

5-2-       دکتر رشید ولی – دانشیار فیزیک -  دانشگاه دامغان

5-3-       دکتر رحمان بهمنی – استادیار ریاضی -  دانشگاه سمنان

6-   کمیسیون تخصصی گروه شیمی و زیست شناسی

6-1-       دکتر کبری زرعی – دانشیار شیمی تجزیه -  دانشگاه دامغان

6-2-       دکتر مصطفی فضلی – استادیار شیمی فیزیک -  دانشگاه سمنان

6-3-       دکتر محمدتقی قربانیان – استادیار زیست شناسی -  دانشگاه دامغان