عناوین و اعضای کمیسیون های تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی(دوره سوم)

 

1-    کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی، زبان و ادبیات

1-1-         دکتر اسمعیل ابونوری – استاد اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی -  دانشگاه سمنان

1-2-         دکتر علی اکبر امین بیدختی– مدیریت آموزشی -  دانشگاه سمنان

1-3-         دکتر سیاوش طالع پسند – دانشیار روانشناسی -  دانشگاه سمنان

2-   کمیسیون تخصصی گروه مهندسی مکانیک، عمران، مواد مهندسی شیمی و صنایع

2-1-       دکتر علی خیرالدین – استاد مهندسی عمران -  دانشگاه سمنان

2-2-       دکتر علی حقیقی اصل – دانشیار مهندسی شیمی -  دانشگاه سمنان

2-3-       دکتر عبدالحسین فریدون – دانشیار مهندسی مکانیک -  دانشگاه سمنان

3-   کمیسیون تخصصی گروه مهندسی برق و  کامپیوتر و رشته های مرتبط

3-1-       دکتر نیما امجدی – استاد مهندسی برق قدرت -  دانشگاه سمنان

3-2-       دکتر پرویز کشاورزی – دانشیار مهندسی برق الکترونیک -  دانشگاه سمنان

3-3-       دکتر علی اصغر اروجی – دانشیار  مهندسی برق الکترونیک -  دانشگاه سمنان

4-   کمیسیون تخصصی گروه علوم دامپزشکی

3-1-       دکتر پرویز تاجیک – استاد دامپزشکی -  دانشگاه تهران

3-2-       مدعو

3-3-       مدعو

5-   کمیسیون تخصصی گروه ریاضی، فیزیک و زمین شناسی

5-1-       دکتر مجید اسحاقی – استاد ریاضی -  دانشگاه سمنان

5-2-       دکتر رشید ولی – دانشیار فیزیک -  دانشگاه دامغان

5-3-       دکتر علی غفاری – استاد ریاضی -  دانشگاه سمنان

6-   کمیسیون تخصصی گروه شیمی و زیست شناسی

6-1-       دکتر سیدعلی پورموسوی – دانشیار شیمی آلی -  دانشگاه دامغان

6-2-       دکتر مصطفی فضلی – دانشیار شیمی فیزیک -  دانشگاه سمنان

6-3-       دکتر کبری زارعی – دانشیار شیمی تجزیه -  دانشگاه دامغان