عناوین و اعضای کمیسیون های تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی(دوره چهارم)

 

1-    کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی، زبان و ادبیات

                1-1-         دکتر اسمعیل ابونوری – استاد اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی - دانشگاه سمنان (نماینده هیات ممیزه و رئیس کمیسیون)

                1-2-         دکتر محمود خورسندی– دانشیار زبان و ادبیات عرب - دانشگاه سمنان (عضو کمیسیون)

                1-3-         دکتر شاهرخ مکوندحسینی – دانشیار روانشناسی - دانشگاه سمنان (عضو کمیسیون)

 2-     کمیسیون تخصصی گروه مهندسی مکانیک، عمران، مواد مهندسی شیمی و صنایع

                2-1-       دکتر عباس هنربخش رئوف – دانشیار مهندسی مواد - دانشگاه سمنان (نماینده هیات ممیزه و رئیس کمیسیون)

                2-2-       دکتر علی حقیقی اصل – استاد مهندسی شیمی - دانشگاه سمنان (عضو کمیسیون)

                2-3-       دکتر عبدالحسین فریدون – استاد مهندسی مکانیک - دانشگاه سمنان (عضو کمیسیون)

 3-     کمیسیون تخصصی گروه مهندسی برق و  کامپیوتر و رشته های مرتبط

                3-1-       دکتر پرویز کشاورزی – دانشیار مهندسی برق الکترونیک - دانشگاه سمنان (نماینده هیات ممیزه و رئیس کمیسیون)

                3-2-       دکتر نیما امجدی – استاد مهندسی برق قدرت - دانشگاه سمنان (عضو کمیسیون)

                3-3-       دکتر علی اصغر اروجی – استاد  مهندسی برق الکترونیک - دانشگاه سمنان (عضو کمیسیون)

 4-     کمیسیون تخصصی گروه علوم دامپزشکی

                3-1-       دکتر پرویز تاجیک – استاد دامپزشکی - دانشگاه تهران (نماینده هیات ممیزه و رئیس کمیسیون)

                3-2-       دکتر عماد چنگیزی – دانشیار دامپزشکی- دانشگاه سمنان (عضو کمیسیون)

                3-3-       مدعو

5-     کمیسیون تخصصی گروه ریاضی، فیزیک و زمین شناسی

                5-1-       دکتر مجید اسحاقی – استاد  ریاضی - دانشگاه سمنان (نماینده هیات ممیزه و رئیس کمیسیون)

                5-2-       دکتر رشید ولی – دانشیار فیزیک - دانشگاه دامغان (عضو کمیسیون)

                5-3-       دکتر علی غفاری – استاد ریاضی - دانشگاه سمنان (عضو کمیسیون)

 6-     کمیسیون تخصصی گروه شیمی و زیست شناسی

                6-1-       دکتر سیدعلی پورموسوی – دانشیار شیمی آلی - دانشگاه دامغان (نماینده هیات ممیزه و رئیس کمیسیون)

                6-2-       دکتر مصطفی فضلی – دانشیار شیمی فیزیک - دانشگاه سمنان (عضو کمیسیون)

                6-3-       دکتر کبری زارعی – دانشیار شیمی تجزیه - دانشگاه دامغان (عضو کمیسیون)

 7-     کمیسیون تخصصی گروه هنر

                7-1-       دکتر صمد سامانیان – دانشیار پژوهش هنر - دانشگاه هنر تهران (نماینده هیات ممیزه و رئیس کمیسیون)

                7-2-       مدعو

                7-3-       مدعو