1- درخصوص بند 3 ماده 9 « ترکیب کمیته» از پیوست شماره یک آئین نامه ارتقاء مبنی بر حضور سه تن از اعضای هیأت علمی متخصص در کمیته منتخب، مقرر شد حداقل یک نفر خارج از دانشگاه و با مرتبه حداقل هم سطح درخواست مرتبه ارتقاء دعوت گردد.

تبصره: درصورت ذینفع بودن مدیر گروه، رئیس دانشکده و در صورت ذینفع بودن رئیس دانشکده، معاون آموزشی دانشگاه رأساً در این خصوص تصمیم گیری بعمل آورد.

2- پیشنهاد گردید در ترکیب کمیسیون های تخصصی برای بررسی پرونده ارتقاء به مرتبه استادی، حداقل یک نفر استاد تمام، خارج از دانشگاه دعوت گردد.

3- درخصوص بند 2 ماده 2 آئین نامه ارتقاء(کیفیت تدریس)، چون به منظور لحاظ نمودن نتایج ارزشیابی دانش آموختگان ممتاز نیاز به زمان بیشتری می باشد، مقرر شد تا مهر سال 95  امتیاز ارزشیابی (5 امتیاز) این بند، به نسبت مساوی بین سایر موارد (معاون آموزشی، گروه و دانشجویان) تقسیم گردد.

مقرر شد در مقالاتی که عضو هیأت علمی متقاضی ارتقاء با دانشجویان سایر مؤسسات مشترکاً به چاپ برسانند، در صورت عدم کسب مجور از مؤسسه به عنوان همکار تلقی خواهد شد.

4-    در خصوص ارزیابی چاپ و انتشار کتاب هایی که توسط اعضای محترم هیأت علمی در 2 جلد ترجمه نموده درصورتی که مرجع اصلی آن یک جلد می باشد، مقرر شد، مبنای امتیازدهی براساس کتاب اصلی باشد، لذا اگر کتاب اصلی یک جلد باشد، هر تعداد جلدهایی که از  ترجمه حاصل شوند، مجموعاً حداکثر امتیاز ترجمه یک کتاب را اخذ می نمایند.

5-    درخصوص نحوه امتیاز دهی به مقالات ارائه شده در کنفرانس های مجازی (الکترونیکی)، مقرر شد امتیازی برای این گونه کنفرانس ها تعلق نگیرد.

 

6-    درخصوص مقالاتی که توسط دو نویسنده مسئول در مجلات ISI و ISC  به چاپ می رسد و اینکه امتیاز هر کدام از نویسندگان چگونه  محاسبه شود؟ مقرر شد:

-  اولاً اکیداً توصیه شود که نویسنده مسئول در مقاله یک نفر باشد.

-  ثانیاً اولین نویسنده ای که بعنوان نویسنده مسئول در مقاله ذکر شده است، بعنوان نویسنده مسئول مقاله شناخته می شود.

7-    مقرر شد برای اعضای هیأت علمی که عضو هیأت تحریریه نشریات می باشند، به منظور استفاده از امتیاز چاپ مقاله در آن نشریه برای ارتقاء، حداکثر یک مقاله در هر سال مورد محاسبه قرار گیرد.

8-  هیأت ممیزه مصوب نمود که پرونده آن دسته از همکارانی که برای ارتقا به مرتبه استادی اقدام می نمایند، در صورتی که دانشجوی فارغ التحصیل دوره دکترا  نداشته باشند، به منظور داوری کتاب(های) تالیفی،کتاب(های) مورد نظر، با هماهنگی رئیس کمیسیون مربوطه، توسط دبیر هیأت ممیزه برای سه نفر متخصص، ترجیحاً با مرتبه استاد تمام در آن رشته ارسال و پس از وصول نظر داوران، آن کتاب(ها)، به همراه سایر مستندات برای بررسی به کمیسیون تخصصی ذیربط ارجاع شود. ضمناً مقرر شد توسط دبیرخانه هیأت ممیزه یک فرم (چک لیست) تنظیم و برای داوری ارسال شود.

9-    مقرر شد برای متقاضیانی که براساس تبصره 6 از ماده 3 فصل چهارم شیوه نامه اجرایی آئی نامه ارتقا، درخواست ارتقا به استادی دارند، دارا بودن شرط هدایت دو دانشجوی دوره دکتری، بعنوان استاد راهنمای اول الزامی باشد.

10- درخصوص امتیاز داوری مقالات در مجلات علمی بشرح ذیل تصمیم گیری بعمل آمد و مقرر شد مستندات انجام داوری مقالات، شامل مکاتبات و ... به همراه مدارک ارائه گردد:

- به ازای داوری هر مقاله در مجلات فارسی دارای رتبه در داخل و خارج دانشگاه تا 25/0 امتیاز

- به ازای داوری هر مقاله در مجلات انگلیسی دارای رتبه در داخل وخارج دانشگاه و مجلاتISI  تا 5/0 امتیاز

11- درخصوص فعالیت هایی که همکاران محترم هیأت علمی با افراد سایر مؤسسات داشته و منجر به مقالات پژوهشی یا اثر پژوهشی می شود، انتظار می رود، کلیه همکاران که آثار و فعالیت های خود را در مجلات معتبر به چاپ می رسانند، صرفاً اسامی افرادی که در آن فعالیت(ها) مشارکت علمی دارند براساس مقررات، در اسامی نویسندگان آن اثر لحاظ نمایند.

12- مقالات پذیرفته شده که دارای  D.O.I (Digital Object Identifier) می باشند جزء مقالات چاپ شده تلقی خواهد شد و امتیاز آن قابل محاسبه می باشد.

13- اعضای هیأت علمی برای ارتقاء مرتبه خود می توانند تا سقف امتیاز مربوط به بند 3-5 ماده3 آئین نامه ارتقاء را از بند 3-4 همان ماده تأمین نمایند.

14- درخصوص تعداد مقالات ارائه شده در کنفرانس ها، مقرر شد، متقاضیان ارتقاء مرتبه، حداکثر از امتیاز 3 مقاله در هرکنفرانس و با دانشجویان متفاوت بهره مند شوند.

15- درخصوص بند 13 ماده 3 آئین نامه ارتقاء، موضوع داوری طرح های پژوهشی داخل  و خارج مؤسسه بحث و مقرر شد توسط شورای پژوهشی دانشگاه مورد ارزیابی و به هیات ممیزه پیشنهاد گردد.

16-      نحوه امتیازدهی به فعالیت های پژوهشی منتشره در مجلات و کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی با رعایت بند 3-1، 3-2 و 3-3 ، آئین نامه ارتقاء مورد بررسی قرارگرفت و مقررشد حدود امتیازات هر مقاله مطابق جدول زیر لحاظ گردد.

ردیف

ویژگی: مقاله  / کنفرانس

حدود امتیازات هر مقاله

حداکثر امتیاز

1

مقالات علمی پژوهشی کامل پر استناد وداغ منتشره در نشریات علمی پژوهشی با نمایه ISC  و یا ISI   

5/10-5

 

2

مقالات علمی پژوهشی کامل منتشره در نشریات ISC  و یا  ISI  با ضریب تأثیر بالاتر از یا مساوی با ضریب تأثیرمتوسط رشته(یاگرایش)

7-3

 

3

مقالات علمی پژوهشی کامل منتشره در نشریات ISC  و یا  ISI  با ضریب تأثیر پائین تر از ضریب تأثیرمتوسط رشته(یا گرایش)

5/5-2

 

4

مقالات علمی پژوهشی کامل منتشره در نشریات ISC و یا ISI بدونIF

5-2

 

5

مقالات علمی پژوهشی کامل منتشره در نشریات علمی پژوهشی بدون نمایه ISC و یا  ISI 

4-2

 

6

مقالات علمی مروری منتشره در نشریات با نمایه ISC  و یا  ISI 

7-2

 

7

مقالات علمی مروری منتشره در نشریات بدون نمایه معتبر (ISC ویاISI )

3-1

 

8

مقالات علمی ترویجی منتشره در نشریات با نمایه ISC

3-2

 

9

مقالات علمی ترویجی منتشره در نشریات غیر ISC

تا 2 امتیاز

 

10

مقالات دارای هیأت تحریریه معتبر (مجلات دانشگاه های سمنان و دامغان و سایر دانشگاه های دولتی ایران)

تا 2 امتیاز

5 امتیاز

11

مقالات منتشره در سایر نشریات خارجی

تا 2 امتیاز

3 امتیاز

12

سایر مستندات علمی در مجلات علمی با نمایه معتبر

تا 2 امتیاز

 

13

مقالات Short Communication   

5-2

 

14

مقالات  Letters

7-2

 

15

مقالات   Research note

5-2

 

16

مقالات Technical note

5-2

 

17

چاپ مقاله مستخرج از تز در مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی

حداکثر 5

18

ارائه مقاله در  Work shop(s)و چاپ آن در مجموعه مقالات مرتبط

تا 2

حداکثر 15

19

ارائه و چاپ مقاله در کنفرانس های علمی و بین المللی خارجی

 تا 2

20

ارائه و چاپ مقاله در کنفرانس های علمی و بین المللی داخلی

تا 5/1

21

ارائه و چاپ مقاله در کنفرانس های ملی

تا 1 

تبصره: امتیاز ارائه پوستر در کنفرانس ها نصف ردیف های 18 تا 21 خواهد بود.

22

ارائه و چاپ خلاصه مقاله در کنفرانس های علمی و بین المللی خارجی

تا 1 

حداکثر 5

23

ارائه و چاپ خلاصه مقاله در کنفرانس های علمی و بین المللی داخلی

تا 75/0 

24

ارائه و چاپ خلاصه مقاله در کنفرانس های ملی

تا 5/0

17-  با عنایت به مصوبه چهارمین جلسه مورخ 11/3/1390 از دوره دوم هیات ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی درخصوص استفاده از فرصت مطالعاتی و با رعایت شیوه نامه مربوطه (موضوع نامه شماره69884/3 مورخ11/10/89 معاون محترم پژوهشی وزارت متبوع) و همچنین باستناد ماده 17 آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، هیأت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی موضوع استفاده اعضای هیأت علمی در مرتبه دانشیار و بالاتر را برای اولین بار، به کمیسیون تخصصی مربوطه تفویض اختیار نموده است. قابل ذکر است برای سایر متقاضیان موضوع باید در هیأت ممیزه دانشگاه مطرح گردد.

18- مقرر شد درخصوص فعالیت های پژوهشی اعضای محترم هیأت علمی که قبل از استخدام و در دوره حق التدریس در مؤسسه انجام می دهند، درصورتی که مقاله مستخرج از پایان نامه دکترای خود نبوده و با آدرس مؤسسه (دانشگاه های سمنان و دامغان) به چاپ می رسانند، پس از اخذ مجوز از هیأت ممیزه مرکزی، امتیاز آن برای تبدیل وضع و ارتقا، مورد محاسبه قرار گیرد.

مصوبات داخلی هیأت ممیزه (توصیه ها)

1-    درخصوص مقالات مستقل برای ارتقا به دانشیاری توصیه گردید، برای رشته های گروه هنر حداقل دو مقاله علمی پژوهشی و برای گروه علوم انسانی و رشته های مرتبط حداقل دو مقاله علمی پژوهشی با نمایهISC   و برای رشته های مهندسی و علوم پایه حداقل یک مقالهISC   و یک مقاله ISI و یا حداقل دو مقاله ISI  در بند 3-1 شناسنامه علمی متقاضی وجود داشته باشد.

 

2-    مقرر شد مقالاتی که بصورتShort Communication   ، Research note  و Technical note ، Letters ، در مجلات ISI  به چاپ می رسند، هر 2 مقاله با عناوین فوق، بعنوان "یک مقاله مستقل" محسوب گردد.

 

3-    توصیه شد برای ارتقا به دانشیاری، چاپ "حداقل یک مقاله به زبان انگلیسی"، در نشریاتی که در لیست مجلات نامعتبر قرار نداشته باشد، ارائه گردد.

 

4-    با توجه به نوپا بودن دوره تحصیلات تکمیلی در دانشکده دامپزشکی و به منظور مساعدت در ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی آن دانشکده مقرر شد، از ابتدای سال 95 ، متقاضیان ارتقا مرتبه به دانشیاری، داشتن حداقل یک مقاله ISI و یک مقاله ISC  بعنوان مقاله مستقل ارائه گردد.

 

5-    با توجه به تعدد پرونده های ارجاعی به هیأت ممیزه دانشگاه و همچنین به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های جاری که در دستور کار هیأت ممیزه قرار می گیرند، مقرر شد به رؤسای دانشکده ها توصیه أکید شود که چنانچه پرونده متقاضیان در هر مرحله (کمیته منتخب، کمیسیون تخصصی و یا هیأت ممیزه) مورد تأیید واقع نشوند، به منظور دادن فرصت کافی به متقاضی جهت تقویت پرونده خود، حداقل چهار ماه بگذرد تا مجدداً بتواند درخواست خود را به کمیته منتخب دانشکده مربوطه به ثبت رسانده تا پرونده وی مورد رسیدگی قرار گیرد.