هيأت مميزه يكي از واحدهاي علمي ستادي تحت نظر رئيس دانشگاه مي باشد، كه اعضاء آن از ميان استادان و دانشياران دانشكده ها به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معرفي و پس از تأييد وزارت مذكور بمدت دو سال به عضويت آن منصوب مي گردند.

‏براساس ماده چهار از پیوست شماره یک آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای محترم هیأت علمی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، وظایف و اختیارات خود را درخصوص:

 

1-  رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست متقاضیان ارتقاء به مراتب مربی، استادیاری، دانشیاری و استادی

2- ارزیابی کیفیت انجام فعالیت های فرهنگی- تربیتی- اجتماعی، آموزشی، پژوهشی- فناوری و ‏علمی- اجرایی آنان (شناسنامه علمی)

3- تایید امتیازات لازم جهت استفاده از فرصت مطالعاتی

4-  بررسی وضعیت رکود علمی

5- احتساب سابقه خدمت (سابقه خدمت پیمانی قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی درخصوص افرادی که بدواً به عنوان عضو هیأت علمی استخدام می شوند)

6- سابقه فعالیت های پژوهشی در دوره کارشناسی برای کارشناسان تبدیل وضعیت شده به هیأت علمی

 

به هیأتی با ترکیب ‏مورد اشاره در ماده پنج مربوط به مقررات و طرز تشکیل و اختیارات از پیوست شماره یک آئین نامه ارتقای مرتبه، باعنوان «هیأت ممیزه مؤسسه» تفویض می نماید.

هيأت مميزه براساس مقررات مربوطه به منظور رسيدگي و اظهار نظر نسبت به پرونده هاي اعضاء هيأت علمي در چارچوب وظايف تعيين شده، پرونده ها و موضوعات ارجاعي را ابتدا در كميسيون هاي تخصصي مورد بررسي قرار مي دهد و سپس رأي و نظر كميسيون مربوطه جهت اتخاذ تصميم نهايي در هيأت مميزه مطرح مي گردد.

 

 بر اساس ماده پنج آئین نامه، ریاست دانشگاه و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر هیأت ممیزه فعالیت می نمایند.

شایان ذکر است فعاليت هاي فرهنگي- تربيتي- اجتماعي(ماده يك) متقاضيان، ابتدا در كميسيون تخصصی ماده «1» بررسی و سپس فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي- فناوري و علمي- اجرايي، ( مواد 2 تا 4)، پس از رسیدگی در كميته منتخب دانشكده ذیربط، در كميسيون تخصصي هيأت مميزه مطرح و نهايتا" در هيأت مميزه مورد بررسي قرار مي گیرد.